Obchodní podmínky

obchodní společnosti Mindcorp s.r.o., se sídlem Praha 2, Vratislavova 27/14, PSČ 128 00, IČO: 243 149 78 , DIČ:CZ 243149 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195736 pro prodej zboží či služeb (dále jen „zboží“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skola-pro-zeny.cz a www.lenkacerna.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Mindcorp s.r.o., se sídlem Praha 2, Vratislavova 27/14, PSČ 128 00, IČO: 243 149 78 , DIČ:CZ 243149 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195736 (dále jen „obchodní podmínky“, resp. „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.skola-pro-zeny.cz a www.lenkacerna.cz  a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.skola-pro-zeny.cz a www.lenkacerna.cz(dále jen „webová stránka“, resp. „webové stránky“), práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní Smlouva“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní Smlouvy.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat v Kupní Smlouvě. Odlišná ujednání v Kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy. Kupní Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo nebo bydliště kupujícího. Kupní Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, slovenském jazyce či anglickém jazyce.

1.5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s kupujícím.

1.6. Kupující výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při případném použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s Kupní Smlouvou (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující výlučně sám.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy a všech souvisejících poplatků, cel apod. (vždy však mimo balného a poštovného). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti vždy po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv dotčena nebo omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případech doručování zboží mimo území České republiky budou prodávajícím aplikovány individuální ceny za doručení/dodání zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží nebo službě

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

– informace o veškerých souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně i libovolně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, kupující je povinen před odesláním objednávky prodávajícímu veškeré údaje v ní uvedené pečlivě zkontrolovat. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a bezodkladně začne objednávku zpracovávat.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah v podobě Kupní Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu za předpokladu, že prodávající objednávku obdrží. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít či je oprávněn kdykoliv zrušit Kupní Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní Smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující vždy (tj. při každé objednávce) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující vždy sám. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího

– bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PayU či PayPal na účet prodávajícího;

– bezhotovostně předem platební kartou na účet prodávajícího;

3.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Výše nákladů spojených s dodáním zboží (poštovného) se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží.

3.3. V případě platby zboží v hotovosti je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní Smlouvy, vždy však před převzetím zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Od smlouvy lze odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní Smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Každé odstoupení od Kupní Smlouvy musí mít písemnou formu a, nestanoví-li zákon či obchodní podmínky jinak, musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Kupní Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen, a to formou doporučené zásilky s dodejkou či prostřednictvím e-mailové zprávy. Okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Kupní Smlouvy druhé smluvní straně se Kupní Smlouva od počátku zrušuje a smluvní strany jsou povinny se vypořádat v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupující může pro odstoupení od Kupní Smlouvy použít vzorový formulář obsažený v příloze I. těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní Smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy může kupující zasílat mimo jiné vždy na adresu provozovny prodávajícího specifikovanou v těchto obchodních podmínkách či na adresu elektronické pošty prodávajícího: zakaznicke@mindcorp.cz

4.3. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek se Kupní Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží (poštovné) zpět prodávajícímu hradí kupující, dobírky nebudou prodávajícím akceptovány.

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5. V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 4.4 obchodních podmínek, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní Smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Podle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nese kupující při vrácení zboží dle odst. 5.2 obchodních podmínek náklady na dopravu, které jsou nad nejnižší stanovenou hladinou ceny dopravy. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající toliko nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v Kupní Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto jím zvoleným způsobem dopravy. Pokud kupující objednává v rámci jedné objednávky více položek s různou dostupností, platí pro celou objednávku dostupnost a dodání s lhůtou nejdelší.

5.2. Je-li prodávající podle Kupní Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s případným opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zboží vyplývající z provozu zboží, jeho funkčních vlastností a škod z neodborného či nesprávného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, zásahy či chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pravidla a upozornění, jak s konkrétním zbožím zacházet, obdrží kupující spolu s každou zásilkou.

5.5. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Další práva a povinnosti kupujícího týkající se používání zboží mohou případně upravovat rovněž zvláštní podmínky pro použití zboží vystavené jeho výrobcem. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s Kupní Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní Smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní Smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní Smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní Smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní Smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní Smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní Smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Mindcorp s.r.o.. 

6.6. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně o zjištění vady informovat zasláním písemného požadavku na uplatnění reklamace, nejlépe společně se zasláním vadného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje čas, kdy prodávající prokazatelně obdržel od kupujícího požadavek na uplatnění reklamace. 

7. REGISTRACE NA AKCE A WORKSHOPY PRODÁVAJÍCÍHO A ZRUŠENÍ ÚČASTI

7.1. Kupující se registruje na akce společnosti prostřednictvím registračního formuláře na stránkách kupujícího www.skola-pro-zeny.cz nebo www.lenkacerna.cz .

7.2. Po odeslání registrace a souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího se kupující závazně registruje na danou akci prodávajícího. Jeho registrace bude potvrzena kupujícím po zaplacení registračního poplatku.

7.3. V případě, že chce kupující zrušit svoji účast na akci prodávajícího, může tak učinit prostřednictvím emailové komunikace na zakaznicke@mindcorp.cz

7.4. V případě, že kupující zruší svoji účast 30 kalendářních dnů před konáním akce, bude mu registrační poplatek vrácen v plné hodnotě (100% zaplacené částky). V případě zrušení účasti méně než 30 dní před konáním akce prodávajícího nemá kupující nárok na vrácení registračního poplatku.

7.5. V případě neschopnosti účastnit se akce prodávajícího z důvodu náhlého závažného onemocnění nebo jiné závažné události kupujícího méně než 30 dní před konáním akce, posoudí prodávající zda je možné registrační poplatek kupujícímu navrátit nebo jej registrovat na jinou akci. Písemné odůvodnění neschopnosti účastnit se akce je kupující povinen zaslat emailem na zakaznicke@mindcorp.cz nebo neprodleně kontaktovat prodávajícího telefonicky na 776 500 924.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. V případě nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení jeho povinnosti vyzvednout objednanou zásilku je porušením smluvní povinnosti, které zakládá právo prodávajícího na náhradu škody tím způsobené – jedná se zejména o náklady na poštovné a balné, náklady související s vynaloženým časem souvisejícím se zpracováním objednávky a zásilky, alikvotní náklady na telefon a internetové připojení, náklady na opětovné naskladnění a o manipulační poplatek ve výši 10% z hodnoty objednaného zboží, minimálně však 100,- Kč (dále společně jen „manipulační náklady“). V případě nevyzvednutí zboží odeslaného kupujícímu na dobírku se zboží vrátí zpět na adresu prodávajícího jakožto odesílatele. V takovém případě bude kupující vyzván k úhradě manipulačních nákladů prodávajícím. Pokud platbu odpovídající vyčísleným manipulačním nákladům prodávající od kupujícího neobdrží, bude požadovat po kupujícím náhradu škody. Nebude-li takováto náhrada škody ve lhůtě stanovené prodávajícím ze strany kupujícího uhrazena, věc bude předána k řešení právnímu zástupci prodávajícího nebo přímo příslušné agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

8.6. Kupující je oprávněn zrušit objednávku do 24 hodin po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany prodávajícího, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozdější zrušení objednávky kupujícím je možné pouze v případě, že objednávka ještě nebyla kupujícímu odeslána a po předchozím uhrazení stornopoplatku ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však částky 250,- Kč (stornopoplatek zahrnuje především paušální náhradu škody za vynaložený čas strávený zpracováním objednávky, náklady a vázání finančních prostředků prodávajícího na zakoupení či naskladnění zboží, resp. alikvotní náklady na telefony a internetové připojení).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je kupujícímu poskytována v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Uzavřením Kupní Smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní Smlouvy za účelem realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, za účelem uplatnění veškerých nároků prodávajícího z Kupní Smlouvy, jakož i za účelem zpracování účetních dokladů, a to to vše po dobu 10 let, případně, před uplynutím této lhůty, do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s takovým nakládáním s jeho osobními údaji doručeným prodávajícímu písemným oznámením či elektronicky dle těchto obchodních podmínek. Pod pojmem zpracování osobních údajů dle Kupní Smlouvy se rozumí příslušná definice zpracování osobních údajů upravená v ZOOÚ. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem a že byl prodávajícím poučen o tom, že tento souhlas může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího či elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího. V souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ má kupující právo především na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená zejména v § 21 ZOOÚ.

9.3. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány zásadně v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje prodávajícímu poskytl, tj. zejména v rozsahu vytváření objednávky a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se v této souvislosti může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty příjemce; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,


10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.


10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z českých obecně závazných právních předpisů.


11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním právních povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zakaznicke@mindcorp.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho stížnosti. Kupující – spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a považuje za dostatečné sdělení těchto údajů formou zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího umístěných na internetové adrese www.skola-pro-zeny.cz a www.lenkacerna.cz  jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí zákonné či obdobné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není žádným způsobem dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo Kupní Smlouvy. Změny a doplňky Kupní Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s Kupní Smlouvou budou řešeny obecnými soudy České republiky.

11.6. Kupní Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


11.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mindcorp s.r.o., Rašínovo nábřeží 34, 128 00 Praha 2, tel: 776 500 924 , email: zakaznicke@mindcorp.cz

11.8. Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 24.5. 2016

PŘÍLOHA I OBCHODNÍCH PODMÍNEK

INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

A.   Vzorové poučení o odstoupení od Kupní Smlouvy

Právo odstoupit od Kupní Smlouvy

Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku objednávky. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky na tel: 776 500 924, nebo na email: zakaznicke@mindcorp.cz nebo zašlete oznámení na adresu: Rašínovo nábřeží 34, 128 00 Praha 2. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (část B. této přílohy), není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy, postačuje zaslat nám sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Kupní Smlouvy

Pokud odstoupíte od Kupní Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností a dále kromě případných nákladů specifikovaných v obchodních podmínkách).

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto, prosím, číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

B.   Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

  • Adresát:

Mindcorp s.r.o.

[*]

Email: [*]

Tel: [*] (tarif pro místní hovory)

  • Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu zboží.
  • Datum obdržení zásilky
  • Jméno spotřebitele
  • Adresa spotřebitele
  • Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět (v případě, že jste platil/a dobírkou)
  • Datum
  • Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Osobní koučink

Dostali jste se do tíživé životní situace a nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme! Náš tým koučů je připraven vám během jedné hodiny načrtnout řešení vaší situace. Pomáháme našim klientům v oblasti sebevědomí, partnerských vztahů nebo při depresích a úzkostech.

Více informací naleznete zde: Osobní koučink

Online Akademie

Chcete na sobě pracovat, ale nemáte čas přijet na přednášku nebo osobní koučink? Otevřeli jsme pro vás Online Akademii, ve které vám pravidelně přinášíme online tréninky na zajímavá témata. Můžete se tak vzdělávat z pohodlí svého domova…

Více informací naleznete zde: Online Akademie